IL Tempo Country Club - et 3 stjerners stjernelag for små og mellomstore idrettsutøvere

 Trøndelag Fotballkrets svarer på Obos Cup-kritikken
13/10/16 › Fotballkretsen beklager at IL Tempo er blitt skadelidende part, men avviser påstander om mafialignende metoder og anti-demokratisk virksomhet.


Til IL Tempo v/Erik Eikebrokk

Vi synes helt oppriktig at det er beklagelig at dere har blitt skadelidende i denne saken. Som det er påpekt i e-post fra meg i går så må vi krets ta ansvar for at det har oppstått en situasjon som det ble vanskelig å finne en optimal løsning på for alle parter. Dette har vi tatt til etterretning og vi vil iverksette konkret tiltak for å sikre at slike situasjoner unngås i fremtiden.

At dere opplever oss som provoserende og autoritære i vår formidling av sakens beslutning står dere selvsagt helt fritt til å mene men vi har etter beste evne prøvd å formidle at vi kunne gjort en bedre jobb i denne saken og at vi søker helt konkret å forbedre våre arbeidsmetoder for å unngå slike situasjoner igjen. Dere må som sagt fortsatt få lov til å mene at dette er provoserende og arrogant men vi anser dette som en nokså tydelig kommunikasjon som peker i en annen retning. Våre beslutninger er for øvrig 100 % transparente, og det skal de da også være. NFF Trøndelag bedriver ikke saksbehandling etter mafiamessige betingelser. Ingen av våre operasjoner er skjult for offentligheten. Vår valgte kretsleder, Eivind Selven, er kopiert inn på denne e-posten da din klubbs tilbakemelding berører vesentlige idrettsdemokratiske forhold. I den grad din klubb ønsker å videreføre en dialog om idrettsdemokrati og eventuelt mangel på sådan så oppfordrer jeg din klubb til å ta det direkte med den valgte politiske leder av trøndersk fotball. Vi vil for øvrig oppfordrer din klubb til å møte på alle de demokratiske arenaer som er etablert i trøndersk fotball. Mulighetene for å fremføre sine synspunkter er mange og klubbene i Trøndelag bruker aktivt både klubbforum (3 møter pr.år. i hvert geografisk område) samt kretstinget som arenaer for dialog, debatt og beslutninger. Vi er med andre ord en åpen organisasjon som både oppfordrer til og legger til rette for dialog og debatt med våre klubber.

Når vi nå har landet på en endelig beslutning i saken så har vi etter beste evne prøvd å ta hensyn til alle de behov og forutsetninger som klubbene har anført som viktige hver for seg. I bunn for den endelige løsningen så må vi forholde oss til reglementsmessige forhold og retningslinjer. Reglementene som administrasjonen jobber etter er for øvrig vedtatt av klubbene selv på de demokratiske arenaer hvor slike reglement vedtas. Til din klubbs orientering har jeg følgende opplysninger og kommentarer:

· Til din opplysning så har vi ikke etterspurt eller vært i kontakt med noen av klubbene i går før vi tok den endelige beslutningen. Vår endelige beslutning er med andre ord ikke fattet etter noe press fra de to andre klubbene. For å sikre en likebehandling av alle de involverte klubbene så valgte vi med hensikt å ikke søke mer informasjon fra noen av klubbene. Dere står fritt til å vurdere om dette var riktig fremgangsmåte men vi er av den klare oppfatning at dokumentasjonen i saken gir oss godt innblikk i hvilke behov, forutsetninger og behov de ulike klubbene har vært opptatt av å fremføre.

· Din klubbs synspunkter er fremført i dialog med Melhus og vi har lagt de til grunn i vår vurdering. Din klubbs argumenter gjentas også i den teksten du vil legge ut på deres hjemmeside. Din klubbs argumenter er ikke blitt oversett eller ignorert. Vi har dog måtte sette din klubbs argumenter opp mot de argumenter som de andre klubbene har fremført frem til dagen i går. De to andre klubbene har på linje med dere fremført utenom-sportslige argumenter. Å finne en god løsning for alle parter når deres avslutningsfest/arrangement må settes opp mot et 100-årsjubileum i en annen klubb (som da skjer en gang i en klubbs historie) er på sett og vis nokså umulig. Begge deler er like viktig for begge klubber.

· Vår vekting av argumentene er først og fremst basert på at direkte sportslige forhold skal ivaretas aller først. I denne sammenheng betyr det at vi må være sikre på at kampene vil bli spilt under gode og forsvarlige forhold. Dette inkluderer blant annet at kamper på kveldstid må gjennomføres med godt nok lysanlegg. Videre må spilleflaten være fri for frost o.l. Både mangel på lys til kamper på kveldstid samt å sikre gode spillflater har vært viktige sportslige forhold som vi har måttet ta hensyn til som forutsetninger i denne saken.

· I saken har klubbene også vært opptatt av spillertilgang for gjennomføring av kampene. Dette er på sett og vis også et sportslig forhold men lag som deltar i alle konkurranser må påregne at endringer i spilleplaner vil kunne oppstå og at spillertilgang må løses ut fra slike endringer. Dette er en høyst ordinær utfordring for alle lag – uavhengig av denne saken og disse kampene.

· Den ene klubben i saken (Melhus) deltar i begge konkurranser. Vi har måttet ta hensyn til deres kampbelastning som en forutsetning i vår endelige løsning på saken.

Avslutningsvis så ønsker jeg å understreke følgende:
· Deltagelse i demokrati betyr ikke at man alltid får det slik man helst vil. At man deltar aktivt i dialogen og debatten på aktuelle demokratiske arenaer blir en forutsetning for evt. å kunne påvirke ting i en retning man selv ønsker og står for. Vi ønsker IL Tempo hjertelig velkommen til å delta på alle våre arenaer slik at også deres synspunkter legges til grunn når beslutninger og vedtak skal fattes.
· Saken har involvert 3 breddeklubber. Som påpekt i min e-post i går så er vi klar over at IL Tempo er den klubben som får størst omkostninger ved vår løsning på saken. Som IL Tempo så er også Melhus og Vinne breddeklubber. Med andre ord så er det vanskelig for oss å se at vi ikke ivaretar breddeklubbenes utfordringer og behov.
· Vi synes det er beklagelig at dere to år på rad har opplevd negative situasjoner knyttet til deltagelse i OBOS-cup. Dette er selvsagt langt fra tilsiktede situasjoner fra kretsens side. Og vi søker som tidligere påpekt å forbedre våre metoder slik at vi unngår lignende forhold i fremtiden.
· Vi håper din klubb stiller til kamp mot Melhus og gjennomfører OBOS-cup 2016.

Med vennlig hilsen
Jan-Roar Saltvik
Daglig leder
NFF Trøndelag


---
Følg IL Tempo på Facebook: 

Utviklet av EE33 for IL Tempo